Dicționar termeni

Considerăm util un dicționar cu termenii cei mai folosiți din punct de vedere al solicitării finanțării.

 

Activitate complementară – activitatea cuprinsă în cadrul unui cod CAEN eligibil care se desfășoară în scopul completării / dezvoltării/ optimizării activități majoritar valorice propuse prin proiect.

ATENŢIE! Nu se vor lua în calcul activitățile care nu au nici o legătură cu activitatea majoritar valorică propusă prin proiect si care sunt create în mod artificial.

Beneficiar – persoană juridică/ persoană fizică autorizată care a realizat un proiect de investiţii şi care a încheiat un contract de finanţare cu DGP AMPOP pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;

Cererea de Finanţare – reprezintă solicitarea completată electronic pe care potenţialul beneficiar o înaintează pentru aprobarea contractului de finanţare a proiectului de investiţii în vederea obţinerii finanțării nerambursabile;

Contribuţia privată – o sumă de bani care reprezintă implicarea financiar obligatorie a persoanei care solicită fonduri nerambursabile şi pe care trebuie să o utilizeze în vederea realizării propriului proiect de investiţii. Contribuţia privată reprezintă un anumit procent din valoarea eligibilă a proiectului de investiţii, variabil în funcţie de categoria de beneficiari eligibili şi de tipul investiţiei propuse spre finanţare. Contribuţia privată trebuie să acopere diferenţa dintre cofinanţarea publică (fondurile europene nerambursabile) şi valoarea eligibilă a proiectului. Contribuţia privată poate fi asigurată din surse proprii, valabil în cazul potenţialilor beneficiari care deţin deja fondurile necesare pentru contribuţia financiar, fie din venituri provenite din sponsorizări, donaţii si legate etc. dovedite în condiţiile legii. Un alt mod de asigurare a cofinanțării private este prin credit bancar, valabil în cazul în care potenţialii beneficiari nu deţin fondurile necesare pentru contribuţia financiar proprie, dar îndeplinesc condiţiile contractării unui credit bancar;

Cofinanţarea publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiţie prin FEADR; aceasta este asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României;

Drept de proprietate – dreptul unei persoane de a se bucura şi dispune de un bun fizic în mod exclusiv şi absolut, concretizat prin  contract de vânzare cumpărare, extras de carte funciară, titlu de proprietate sau orice alt act juridic care atestă proprietatea bunului conform legislației în vigoare;

Drept de concesiune – Contract prin care o persoană, numită concedent, transmite pentru o perioadă determinate, pe cel mult 49 de ani, unei alte persoane, numită concesionar (care acționează pe riscul şi pe răspunderea sa) dreptul şi obligația de exploatare a unui bun, a unei activități sau a unui serviciu public, în schimbul unei redevenţe;

Eligibil – care îndeplineşte criteriile şi condițiile precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanţare şi Contractul de Finanţare pentru FEADR;

Evaluare – acțiune procedural prin care documentația pentru care se solicită finanţare este analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea proiectului, în vederea contractării;

Fisa măsurii – descrie motivația sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele măsurii, aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipul de investiție, menţionează categoriile de beneficiar şi tipul sprijinului;

Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane fizice sau juridice în baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea unei investiții încadrate în aria de finanţare a Măsurii 312 şi care nu trebuie returnate – singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor contractuale şi nerealizarea investiţiei conform proiectului aprobat de APDRP;

Investiţie nouă – cuprinde lucrările de construcţii-montaj, utilaje, instalaţii, care se realizează pe amplasamente noi, sau pentru construcţiile existente cărora li se schimbă destinaţia, sau pentru construcţii aparţinând unităților cărora li s-au retras autorizaţiile de funcţional si nu-și schimbă destinaţia iniţială;

Măsura – definește aria de finanţare prin care se poate realiza cofinanţarea proiectelor (reprezintă o sumă de activități cofinanţate prin fonduri nerambursabile;

Micro-întreprinderi – aşa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/2003 si în legislaţia naţională în vigoare13 (având   mai puţin de 10   angajaţi   si care realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale în valoare de până la 2,0 milioane Euro echivalent în lei). Statutul de micro-întreprindere poate fi vizat de către un solicitant care deţine cel puţin statutul de persoană fizică autorizată;

Micro-întreprindere nou înființată (start-up) – micro-întreprindere care este înființată în anul depunerii cererii de finanţare sau care nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali;

Micro-întreprindere in dificultate – în sensul prevederilor Orientărilor comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate. Potrivit acestor reglementări firma în dificultate” este:

a)    societatea cu răspundere limitată, când se constată pierderea a mai mult de jumătate din capitalul social în ultimii 2 ani şi a mai mult de un sfert din capital în ultimele 12 luni;

b)    orice întreprindere, indiferent de forma juridică, care întrunește condiţiile pentru a fi supusă unei proceduri de insolvent^.

Chiar în cazul în care nici una din condiţiile a) sau b) nu este îndeplinită, o firmă este considerate în dificultate când prezintă simultan următoarele simptome: cifra de afaceri este în scădere, înregistrează pierderi, acumulează datorii, scade fluxul de numerar

Modernizarea – cuprinde lucrările de construct^ și instalaţii privind retehnologizarea, reutilarea şi refacerea sau extinderea construcțiilor aferente unităților în funcțiune și cu autorizaţii de funcționare valabile, care se realizează pe amplasamente existente, fără modificarea destinației iniţiate;

Mijloace de transport specializate – reprezintă autovehiculele adaptate la cerințele de transport în cont propriu al materiei prime si/sau al producției obținute; vehicule care îndeplinesc aceleași cerințe şi au o funcție specifica ce necesita adaptări ale caroseriei şi/ sau echipamente speciale, conform HG 224/2008 cu modificările şi completările ulterioare.

Personal direct productiv – personalul încadrat din punct de vedere al responsabilităților si al gradului de participare la realizarea procesului productiv/de servicii al micro-întreprinderii respective.

Planul European de Redresare Economică (PERE) – Programul agreat în cadrul Consiliului European din perioada 11-12 decembrie 2008 prin care se oferă un stimulent pentru economia europeană pentru proiecte din domeniul energetic, infrastructură în bandă largă (infrastructură de Internet) şi proiecte pentru noile provocări (schimbări climatice, energii regenerabile, biodiversitate, gestiunea resurselor de apă, inovaţie şi restructurarea sectorului produse lactate);

Pilonul I al Politicii Agricole Comune (PAC) – finanţat prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) şi constituie baza plaților directe şi a măsurilor de piață. El este complementar Pilonului II al PAC, finanţat prin FEADR, care se adresează în egală măsură atât dezvoltării rurale cât şi îmbunătățirii mediului. Acţiunile implementate prin cei doi Piloni ai PAC sunt strâns legate şi se completează reciproc;

Potenţial beneficiar – persoană juridică/persoană fizică autorizată care este eligibilă (care îndeplineşte toate condiţiile impuse prin PNDR) pentru accesarea fondurilor europene, dar care nu a încheiat încă un contract de finanţare cu APDRP;

Politica Agricolă Comună (PAC) – este un set de reguli şi mecanisme care reglementează producerea, procesarea şi comercializarea produselor agricole în Uniunea Europeană şi care acordă o atenţie crescândă dezvoltării rurale. Are la bază preţuri comune si organizaţii comune de piață;

Reprezentant legal – reprezentant al proiectului care depune cererea de finanţare şi în cazul în care cererea de finanţare va fi selectată, semnează contractul de finanţare şi care trebuie să aibă responsabilități şi putere decizională din punct de vedere financiar în cadrul societal;

Spațiul rural – totalitatea comunelor ca unități administrativ – teritoriale, împreună cu satele componente;

Valoare eligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări care se încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual si care pot fi decontate prin FEADR; procentul de cofinanţare publică si privată se calculează prin raportare la valoarea eligibilă a proiectului;

Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi/sau lucrări care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul manual și, ca atare, nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de cofinanţare publică; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de către beneficiarul proiectului;

Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri, servicii, lucrări;