Implementarea axei 4 Programul Operațional de Pescuit în România – probleme

Având în vedere lipsa rapidității în implementarea axei 4 POP, 7 din cele 12 FLAGuri semnatare de contracte cu DGP-AMPOP pentru implementarea de strategii locale, s-au văzut obligate să tragă un semnal de alarmă în ceasul al 12-lea prin acest memoriu adresat atât Ministrului Agriculturii, Daniel Constantin, cât și spre știință directorului DGP-AMPOP, Ciceronis Cumpănășoiu.

Memoriul a fost depus la MADR; cel in atentia ministrului a fost inregistrat cu nr 211222A / 29.11.2012  iar cel transmis spre stiinta DGP-AMPOP inregistrat cu nr 211222B / 29.11.2012. În total s-au mobilizat 7 FLAGuri. Paginile de accept au fost atasate in ordine alfabetica a județelor.

Stimate Domnule Ministru,

Un sector piscicol competitiv, modern şi dinamic, bazat pe activităţi durabile de pescuit şi acvacultură, care ia în considerare aspectele legate de protecţia mediului, dezvoltarea socială şi bunăstarea economica, reprezintă viziunea strategică a Programului Operaţional pentru Pescuit 2007 – 2013 finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Pescuit.

În cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit, România a ales să utilizeze Fondul European pentru Pescuit în principal pentru finanţarea a două direcţii importante: acvacultura, prin Axa 2 şi dezvoltarea durabilă a zonelor pescăreşti, prin Axa 4.  Importanţa Axei 4 rezidă tocmai în faptul că sprijină măsuri de promovare a diversificării economice (turism, alimente, energie regenerabilă etc.) şi îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele afectate de declinul activităţilor pescăreşti, cu accent pe abordarea teritorială, care încurajează concentrarea asupra unor zone specifice şi urmăreşte să mobilizeze actori locali din toate sectoarele – public, privat şi societatea civilă -, cu scopul de a lucra împreună ca „grupuri”, pentru a proiecta şi implementa strategii integrate de dezvoltare locală. În întreaga Uniune Europeană,  aceste Grupuri Locale Pescăreşti (FLAG), sunt percepute şi considerate ca parteneri ai Autorităţilor de Management, fiind sprijinite în mod deosebit în implementarea strategiilor de dezvoltare.

În România, au fost selectate spre a fi  finanţate, prin Axa 4, cu mare întârziere, un număr de 14 Strategii de Dezvoltare a Zonelor Pescăreşti prin intermediul FLAG-urilor (Grupuri Locale Pescăreşti), contractele de finanţare  semnându-se în cursul lunii mai a.c.

Din păcate, implementarea strategiilor integrate de dezvoltare locală a zonelor pescăreşti şi implicit absorbţia celor 71.970.282 EUR – respectiv  evaluarea, selecţia şi monitorizarea implementării proiectelor care vor fi finanţate  – este în pericol de a nu se realiza. Am constatat că principalul obstacol se află la nivel naţional, nivel la care dorim să remediem blocajele, în primă instanţă, fapt pentru care vă supunem atenţiei consideraţiile Grupurilor Locale Pescăreşti privitoare la cauzele blocajului în care ne aflăm, dar şi câteva propuneri de remediere urgentă a situaţiei curente.

În  prezent, FLAG-urile sunt în imposibilitate de a-şi continua activitatea preconizată prin strategia locală, existând riscul real şi imediat de a se pierde sumele alocate până în anul 2013  pentru finanţarea strategiilor aprobate.

Cauzele care au condus la situaţia de fapt sunt următoarele:

 • comunicare defectuoasă între Autoritatea de Management pentru POP si FLAG-uri, determinată de schimbările dese de personal de conducere în cadrul AM şi de numărul insuficient de experţi;
 • o abordare lipsită de coerenţă în ceea ce priveşte redactarea setului de proceduri care stau la baza funcţionării FLAG-urilor, aprobarea acestora, precum şi a procedurilor interne ale AM POP în ceea ce priveşte decontările unor categorii de cheltuieli de funcţionare;
 • insuficientă transparenţă a AM POP în legătură cu procedurile utilizate (lipsa de dinamism şi de interactivitate a website-ului);
 • neacordarea unui avans pentru finanţarea activităţilor de organizare administrativă (angajarea personalului, achiziţia mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar de primă necesitate, publicitate, etc.) ale FLAG-urilor, obligaţie asumată de către Autoritatea de Management pentru POP, în prezenţa reprezentaţilor DG MARE (C.E), FarNet în data de 20 septembrie 2011 şi neonorată până în prezent. De menţionat că, pentru Grupurile de Acţiune Locală finanțate prin FEADR  (GAL) s-a identificat şi s-a pus în aplicare soluţia de prefinanţare prin intermediul HG 898 din 1.09.2012, în M. Of. 639 din 7.09.2012;
 • lipsa unei abordări parteneriale şi sinergice între AMPOP şi FLAG-uri;
 • lipsa unei coerențe a decontărilor cheltuielilor de funcționare ale FLAG-urilor din partea Autorității de Management pentru POP. De exemplu, potrivit Articolului 3, aliniatul 3 din contractul de finanțate se indică “Beneficiarul poate solicita TVA aferentă cheltuielilor eligibile pentru funcționarea FLAG-ului” dar la trimiterea unei Cereri de Rambursare se primește un răspuns contradictoriu: “menționăm că, rambursarea TVA-ului […] nu reprezintă cheltuială eligibilă”; totul fără vreo altă indicație lămuritoare.
 • nerespectarea condițiilor contractuale asumate de către MADR prin Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru POP. Potrivit Articolului 4, aliniatul (4) din contractul de finanțate unde se indică “termenul limită pentru rambursarea fiecărei tranșe de rambursare este de maxim 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării Cererii de Rambursare.

Având în vedere cele de mai sus, vă solicităm să analizaţi cu prioritate şi maximă celeritate propunerile pe care le considerăm necesare pentru aplicarea corectă a  Regulamentelor Europene şi a Programului Operaţional pentru Pescuit, în interesul sectorului pescăresc din România:

 1. reglementarea urgentă a acordării avansurilor pentru cheltuielile de funcţionare ale FLAG-urilor
 2. înfiinţarea unui „help desk” on line care să funcţioneze 16 ore /zi.
 3. elaborarea unui program IT specializat prin care toate FLAG-urile să solicite rambursarea cheltuielilor; s-ar scurta astfel termenele de rambursare şi s-ar elimina „scrisorile de clarificări” ;
 4. structuri cadru pentru manualele de proceduri ale FLAG-urilor, pentru a asigura coerenţa;
 5. abordarea unitară a modului şi duratei de rambursare a cheltuielilor de funcţionare şi a TVA;
 6. punerea în acord a denumirii posturilor din ghiduri, strategii şi contractele de finanţare cu Codul Ocupaţiilor din România;
 7. susţinerea, în Consiliul Agricultură şi Pescuit al Uniunii Europene, precum şi în cadrul grupurilor parlamentare din Parlamentul European, a continuării finanţării Axei 4, şi oprirea sistemului de acordare a compensaţiilor pentru încetarea temporară sau permanentă a activităţilor de pescuit. Sectorul pescăresc din România susţine dezvoltarea zonelor pescăreşti (prin Axa 4), nu transformarea acestora în zone demantelate economic şi social. Sistemul de compensaţii, spre deosebire de Axa 4, nu aduce dezvoltare, nici locuri de muncă şi nici sustenabilitate.

Vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate la dialog şi colaborare în identificarea soluţiilor optime pentru dezvoltarea durabilă a sectorului pescăresc, atât in ceea ce priveşte piscicultura, cât şi pescuitul în ape interioare sau cel costier.

Cu deosebită stimă şi consideraţie,

FLAG-urile semnatare,

Problemele semnalate in memoriu, partial indicate si aici, fac imposibila lansare ghidurilor solicitantului, ghiduri pe baza cărora solicitanții pot întocmi cereri de finanțare. Termenul final pentru semnarea contarctelor, și cheltuierea banilor alocați este cel mai tarziu la  30.10.2013 !

De la semnarea contractelor de implementare a strategiilor locale luna mai 2012, până în prezent eforturile DGP-AMPOP nu au fost îndreptate spre implementarea acestui program.