Anunț angajare – animator teritoriu, monitorizare proiecte.

Asociaţia Păstrăvarii Făgăraşului organizează în data de 29.06.2018, ora
10:00, la sediul asociaţiei din strada Doamna Stanca, bl.1, parter, din incinta
Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov – sucursala Făgăraş interviu pentru
ocuparea postului de animator teritoriu, monitorizare proiecte.
Condiţii de înscriere – candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii, cumulativ:
– sunt absolvenţi ai unei facultăţi acreditate, studii superioare de lungă
durată;
– deţin cunoştinţe de operare PC (Word, Excel, Power Point)
– dețin cunoștințe medii depre relația cu publicul
În vederea participării la interviu, candidaţii vor depune personal sau prin
poştă*, la sediul central al Asociaţiei de la adresa anterior indicată, până cel
târziu în data de 27.06.2018, ora 12:00, dosarul care va cuprinde următoarele
documente necesare înscrierii:
– Curriculum Vitae;
– Actul de studii şi, după caz, alte acte care atestă efectuarea unor
specializări, cursuri, etc. (xerocopie);
– Certificat de căsătorie dacă este cazul (xerocopie) ;
– Carte de identitate (xerocopie)

-Cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere în care trebuie să
fie menţionat faptul că aplicantul nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
– Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate este necesară şi
va putea fi furnizată în completarea dosarului iniţial în cazul în care
comisia de selecţie alege un candidat ce nu a prezentat acest
document. Adeverinţa medicală se eliberează de către medicul de
familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
– Recomandare/referinţă profesională (opţional).

Mai multe detalii pot fi oferite:

 la cerere via email info|@|pastravariifagarasului.ro /
secretariat|@|pastravariifagarasului.ro
 la sediul Asociaţiei Păstrăvarii Făgăraşului
 telefonic, la numărul 0268 21 24 61.

ANUNT ANGAJARE_animator teritoriu_web