Anunț angajare – expert (jurist) birou tehnic

Asociația Păstrăvarii Făgărașului organizează în data de 23.10.2014, la sediul asociației din strada Doamna Stanca, bl. 1, parter, din incinta Camerei de Comerț și Industrie Brașov, sucursala Făgăraș interviu pentru ocuparea postului de Expert jurist – Biroul Tehnic.

[important] Condiţii de înscriere – candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ:

– sunt absolvenţi ai unei facultăţi acreditate, studii superioare, persoană licențiată în drept;

– Cunoștințe solide despre fonduri nerambursabile, PNDR, preferabil cu experiență anterioară.

– cunoştinţe de operare PC (Word, Excel, Power Point.)

– persoana nu se află în vreunul din cazurile de nedemnitate prevăzute în legea nr 514/2003vezi lista completă în fișa postului (click – fisier PDF). [/important]

În vederea participării la interviu, candidaţii vor depune personal sau prin poştă*, la sediul central al Asociației de la adresa anterior indicată, până cel târziu în data de 22.10.2014, ora 10.00, dosarul care va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii:

  1. Curriculum Vitae;
  2. Actul de studii şi, după caz, alte acte care atestă efectuarea unor specializări, cursuri, etc. (în xerocopie);
  3. Certificat de căsătorie, în cazul în care numele de pe actul de studii diferă de cel din actul de identitate;
  4. Buletinul/cartea de identitate (xerocopie);
  5. Cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere în care trebuie să fie menţionat faptul că aplicantul nu are antecedente penale (click fisier PDF formular) care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare este necesară și va putea fi furnizată în completarea dosarului inițial în cazul în care în care comisia de selecție alege un candidat ce nu a prezentat acest document. Adeverința medicală se eliberează de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  7. Recomandările/referinţele profesionale (opţional).

[warning] NOTE:

a) * prin Poștă sau orice alt serviciu de curierat, candidatul trebuie să se asigure că livrarea dosarului va avea loc înainte de data limită mentionată mai sus în roșu.

b) Candidaţii care au depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu au antecedente penale, au obligaţia de a aduce cazierul judiciar în cazul în care acest lucru le este cerut în scris, în momentul interviului; c) Datele cu caracter personal conţinute de dosarul de concurs sunt confidenţiale şi nu vor fi folosite decât în scopul în care au fost solicitate şi nu vor fi oferite nici unei alte părţi spre consultare cu excepţia membrilor comisiei de selecție și/sau a comisiei de soluţionare a contestaţiilor;

Candidaţii selectaţi vor fi contactaţi prin telefon sau prin e-mail în vederea participării la interviu. Vor fi selectaţi numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi care au depus, în termen, dosarul complet. Evaluarea dosarului despus, precum și interviul vor fi efectuate de către comisia de recrutare special înființată. [/warning]

Pentru neclarități, vă rugăm să ne contactați.