Despre aviz / autorizație de gospodărire a apelor – SGA

Pentru a veni în ajutorul dvs, vă prezentăm succint informațiile de care aveți nevoie pentru a obține finanțarea oferită prin strategia FLAGului.

Potrivit Ordin nr. 662 din 28/06/2006 al Ministrului mediului şi gospodăririi apelor, procedură şi competenţele de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor, avem obligaţia utilizatorului de apă de a solicita şi obţine,

  • AVIZ DE GOSPODĂRIRE A APELOR –  la faza de proiectare.  Acest document reglementează atât regimul lucrărilor care se construiesc pe ape sau au legătură cu apele, cât şi activităţile social-economice, cu efecte potenţial negative asupra componentei hidraulice a mediului. (art 1. aliniat 2);
  • AUTORIZAŢIA DE GOSPODĂRIRE A APELOR – necesară la punerea în funcţiune sau exploatarea acestor lucrări.  (art 1. aliniat 2);

Potrivit ORDIN nr. 799 din 6 februarie 2012 al MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR, privind aprobarea Normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospodãrire a apelor şi a autorizaţiei de gospodãrire a apelor, avem următoarele aspecte:

  • ART.1 (1) Emiterea avizului şi autorizaţiei de gospodãrire a apelor se realizeazã în baza unor documentaţii tehnice al cãror conţinut trebuie sã respecte prevederile prezentului normativ de conţinut.
  • ART.1 (3) Documentaţia tehnicã trebuie sã conţinã în mod obligatoriu şi copia certificatului de atestare a elaboratorului, în conformitate cu reglementãrile legale privind organizarea activitãţii de certificare a unitãţilor specializate în elaborarea de documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de gospodãrire a apelor.
  • ART. 4 (1) Pentru lucrãrile existente amplasate în zone inundabile, documentaţia tehnicã pentru emiterea autorizaţiei de gospodãrire a apelor, cu toate mãsurile şi lucrãrile necesare, trebuie sã cuprindã şi Planul de apãrare împotriva inundaţiilor, beneficiarii asumându-şi pe propria rãspundere riscurile şi valoarea pagubelor în caz de inundaţii.
  • la Art.7 sunt indicate documentațiile tehnice pentru obţinerea avizului de gospodãrire a apelor, pentru toate categoriile de lucrãri care se executã pe ape sau care au legãturã cu apele.
  • ART. 13
    (1) Pentru amenajãri piscicole, iazuri agro-piscicole, heleştee, bazine, acumulãri locale cu volum total pânã la 5 milioane m3 inclusiv, conţinutul documentaţiei se va stabili, dupã caz, corespunzãtor problemelor pe care le ridicã aceste amenajãri, prin adaptarea prevederilor corespunzãtoare de la capitolele lacurilor de acumulare, alimentãri cu apã şi evacuãri de apã. Documentaţia tehnicã va mai cuprinde: […]

Lista cu LISTA INSTITUȚIILOR PUBLICE/PRIVATE SPECIALIZATE ÎN ELABORAREA DOCUMENTAȚIILOR PENTRU FUNDAMENTAREA SOLICITĂRII AVIZULUI DE GOSPODĂRIRE A APELOR ŞI A AUTORIZAŢIEI DE GOSPODĂRIRE A APELOR ATESTATE CONFORM ORDINULUI 3298/28.08.2012  este prezentată mai jos.

Documente utile: