Anunț angajare – secretar birou tehnic

Anunţ angajare Asociația Păstrăvarii Făgărașului organizează joi, în data de 30.01.2013, la sediul asociației din strada Doamna Stanca, bl. 1, parter, din incinta Camerei de Comerț și Industrie Brașov, sucursala Făgăraș interviu pentru ocuparea postului de Secretar (asistent  secretariat). [important] Condiţii de înscriere – candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ: – sunt absolvenţi ai unei facultăţi acreditate, cu diplomă de licenţă, studii superioare de lungă durată; – vechime de minim 1 an în câmpul muncii; – Cunoștințe solide despre fonduri nerambursabile, PNDR, preferabil cu experiență anterioară. – cunoştinţe de operare PC (Word, Excel, Power Point.), vezi lista completă în fișa postului (click – fisier PDF). [/important] În vederea participării la interviu, candidaţii vor depune personal sau prin poştă*, la sediul central al Asocieției de la adresa anterior indicată, până cel târziu în data de 30.01.2013, ora 10.00, dosarul care va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii:

 1. Curriculum Vitae;
 2. Actul de studii şi, după caz, alte acte care atestă efectuarea unor specializări, cursuri, etc. (în xerocopie);
 3. Certificat de căsătorie, în cazul în care numele de pe actul de studii diferă de cel din actul de identitate;
 4. Carnetul de muncă** (xerocopie în întregime, parafată şi semnată pentru conformitate cu originalul) sau adeverinţă (xerocopie) care să ateste vechimea în muncă, meserie şi/sau în specialitatea studiilor, desfăşurată de candidat până la data de 31.12.2010 şi adeverinţă (xerocopie) care să ateste vechimea în muncă, meserie şi/sau în specialitatea studiilor desfăşurată de candidat ulterior datei de 01.01.2011;
 5. Buletinul/cartea de identitate (xerocopie);
 6. Cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere în care trebuie să fie menţionat faptul că aplicantul nu are antecedente penale (click fisier PDF formular) care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare este necesară și va putea fi furnizată în completarea dosarului inițial în cazul în care în care comisia de selecție alege un candidat ce nu a prezentat acest document. Adeverința medicală se eliberează de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 8. Recomandările/referinţele profesionale (opţional).

[warning] NOTE: a) * prin Poștă sau orice alt serviciu de curierat, candidatul trebuie să se asigure că livrarea dosarului va avea loc înainte de data limită mentionată mai sus în roșu. b) ** este permisă blocarea conținutului colanei în care este indicată remunerația lunară deținută; c) Documentele prevăzute la punctele 2 și 3 precum şi adeverinţele prevăzute la punctul 4 vor fi prezentate de candidaţi şi în original în vederea conformitaţii copiilor cu acestea la momentul interviului, în caul în care vor fi selectați; d) Candidaţii care au depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu au antecedente penale, au obligaţia de a aduce cazierul judiciar în cazul în care acest lucru le este cerut în scris, în momentul interviului; e) Datele cu caracter personal conţinute de dosarul de concurs sunt confidenţiale şi nu vor fi folosite decât în scopul în care au fost solicitate şi nu vor fi oferite nici unei alte părţi spre consultare cu excepţia membrilor comisiei de selecție și/sau a comisiei de soluţionare a contestaţiilor; Candidaţii selectaţi vor fi contactaţi prin telefon sau prin e-mail în vederea participării la interviu. Vor fi selectaţi numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi care au depus, în termen, dosarul complet. Evaluarea dosarului despus, precum și interviul vor fi efectuate de către comisia de recrutare special înființată. [/warning]   Pentru neclarități, vă rugăm să ne contactați.

Implementarea axei 4 Programul Operațional de Pescuit în România – probleme

Având în vedere lipsa rapidității în implementarea axei 4 POP, 7 din cele 12 FLAGuri semnatare de contracte cu DGP-AMPOP pentru implementarea de strategii locale, s-au văzut obligate să tragă un semnal de alarmă în ceasul al 12-lea prin acest memoriu adresat atât Ministrului Agriculturii, Daniel Constantin, cât și spre știință directorului DGP-AMPOP, Ciceronis Cumpănășoiu.

Memoriul a fost depus la MADR; cel in atentia ministrului a fost inregistrat cu nr 211222A / 29.11.2012  iar cel transmis spre stiinta DGP-AMPOP inregistrat cu nr 211222B / 29.11.2012. În total s-au mobilizat 7 FLAGuri. Paginile de accept au fost atasate in ordine alfabetica a județelor.

Stimate Domnule Ministru,

Un sector piscicol competitiv, modern şi dinamic, bazat pe activităţi durabile de pescuit şi acvacultură, care ia în considerare aspectele legate de protecţia mediului, dezvoltarea socială şi bunăstarea economica, reprezintă viziunea strategică a Programului Operaţional pentru Pescuit 2007 – 2013 finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Pescuit.

În cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit, România a ales să utilizeze Fondul European pentru Pescuit în principal pentru finanţarea a două direcţii importante: acvacultura, prin Axa 2 şi dezvoltarea durabilă a zonelor pescăreşti, prin Axa 4.  Importanţa Axei 4 rezidă tocmai în faptul că sprijină măsuri de promovare a diversificării economice (turism, alimente, energie regenerabilă etc.) şi îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele afectate de declinul activităţilor pescăreşti, cu accent pe abordarea teritorială, care încurajează concentrarea asupra unor zone specifice şi urmăreşte să mobilizeze actori locali din toate sectoarele – public, privat şi societatea civilă -, cu scopul de a lucra împreună ca „grupuri”, pentru a proiecta şi implementa strategii integrate de dezvoltare locală. În întreaga Uniune Europeană,  aceste Grupuri Locale Pescăreşti (FLAG), sunt percepute şi considerate ca parteneri ai Autorităţilor de Management, fiind sprijinite în mod deosebit în implementarea strategiilor de dezvoltare.

În România, au fost selectate spre a fi  finanţate, prin Axa 4, cu mare întârziere, un număr de 14 Strategii de Dezvoltare a Zonelor Pescăreşti prin intermediul FLAG-urilor (Grupuri Locale Pescăreşti), contractele de finanţare  semnându-se în cursul lunii mai a.c.

Din păcate, implementarea strategiilor integrate de dezvoltare locală a zonelor pescăreşti şi implicit absorbţia celor 71.970.282 EUR – respectiv  evaluarea, selecţia şi monitorizarea implementării proiectelor care vor fi finanţate  – este în pericol de a nu se realiza. Am constatat că principalul obstacol se află la nivel naţional, nivel la care dorim să remediem blocajele, în primă instanţă, fapt pentru care vă supunem atenţiei consideraţiile Grupurilor Locale Pescăreşti privitoare la cauzele blocajului în care ne aflăm, dar şi câteva propuneri de remediere urgentă a situaţiei curente.

În  prezent, FLAG-urile sunt în imposibilitate de a-şi continua activitatea preconizată prin strategia locală, existând riscul real şi imediat de a se pierde sumele alocate până în anul 2013  pentru finanţarea strategiilor aprobate.

Cauzele care au condus la situaţia de fapt sunt următoarele:

 • comunicare defectuoasă între Autoritatea de Management pentru POP si FLAG-uri, determinată de schimbările dese de personal de conducere în cadrul AM şi de numărul insuficient de experţi;
 • o abordare lipsită de coerenţă în ceea ce priveşte redactarea setului de proceduri care stau la baza funcţionării FLAG-urilor, aprobarea acestora, precum şi a procedurilor interne ale AM POP în ceea ce priveşte decontările unor categorii de cheltuieli de funcţionare;
 • insuficientă transparenţă a AM POP în legătură cu procedurile utilizate (lipsa de dinamism şi de interactivitate a website-ului);
 • neacordarea unui avans pentru finanţarea activităţilor de organizare administrativă (angajarea personalului, achiziţia mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar de primă necesitate, publicitate, etc.) ale FLAG-urilor, obligaţie asumată de către Autoritatea de Management pentru POP, în prezenţa reprezentaţilor DG MARE (C.E), FarNet în data de 20 septembrie 2011 şi neonorată până în prezent. De menţionat că, pentru Grupurile de Acţiune Locală finanțate prin FEADR  (GAL) s-a identificat şi s-a pus în aplicare soluţia de prefinanţare prin intermediul HG 898 din 1.09.2012, în M. Of. 639 din 7.09.2012;
 • lipsa unei abordări parteneriale şi sinergice între AMPOP şi FLAG-uri;
 • lipsa unei coerențe a decontărilor cheltuielilor de funcționare ale FLAG-urilor din partea Autorității de Management pentru POP. De exemplu, potrivit Articolului 3, aliniatul 3 din contractul de finanțate se indică “Beneficiarul poate solicita TVA aferentă cheltuielilor eligibile pentru funcționarea FLAG-ului” dar la trimiterea unei Cereri de Rambursare se primește un răspuns contradictoriu: “menționăm că, rambursarea TVA-ului […] nu reprezintă cheltuială eligibilă”; totul fără vreo altă indicație lămuritoare.
 • nerespectarea condițiilor contractuale asumate de către MADR prin Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru POP. Potrivit Articolului 4, aliniatul (4) din contractul de finanțate unde se indică “termenul limită pentru rambursarea fiecărei tranșe de rambursare este de maxim 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării Cererii de Rambursare.

Având în vedere cele de mai sus, vă solicităm să analizaţi cu prioritate şi maximă celeritate propunerile pe care le considerăm necesare pentru aplicarea corectă a  Regulamentelor Europene şi a Programului Operaţional pentru Pescuit, în interesul sectorului pescăresc din România:

 1. reglementarea urgentă a acordării avansurilor pentru cheltuielile de funcţionare ale FLAG-urilor
 2. înfiinţarea unui „help desk” on line care să funcţioneze 16 ore /zi.
 3. elaborarea unui program IT specializat prin care toate FLAG-urile să solicite rambursarea cheltuielilor; s-ar scurta astfel termenele de rambursare şi s-ar elimina „scrisorile de clarificări” ;
 4. structuri cadru pentru manualele de proceduri ale FLAG-urilor, pentru a asigura coerenţa;
 5. abordarea unitară a modului şi duratei de rambursare a cheltuielilor de funcţionare şi a TVA;
 6. punerea în acord a denumirii posturilor din ghiduri, strategii şi contractele de finanţare cu Codul Ocupaţiilor din România;
 7. susţinerea, în Consiliul Agricultură şi Pescuit al Uniunii Europene, precum şi în cadrul grupurilor parlamentare din Parlamentul European, a continuării finanţării Axei 4, şi oprirea sistemului de acordare a compensaţiilor pentru încetarea temporară sau permanentă a activităţilor de pescuit. Sectorul pescăresc din România susţine dezvoltarea zonelor pescăreşti (prin Axa 4), nu transformarea acestora în zone demantelate economic şi social. Sistemul de compensaţii, spre deosebire de Axa 4, nu aduce dezvoltare, nici locuri de muncă şi nici sustenabilitate.

Vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate la dialog şi colaborare în identificarea soluţiilor optime pentru dezvoltarea durabilă a sectorului pescăresc, atât in ceea ce priveşte piscicultura, cât şi pescuitul în ape interioare sau cel costier.

Cu deosebită stimă şi consideraţie,

FLAG-urile semnatare,

Problemele semnalate in memoriu, partial indicate si aici, fac imposibila lansare ghidurilor solicitantului, ghiduri pe baza cărora solicitanții pot întocmi cereri de finanțare. Termenul final pentru semnarea contarctelor, și cheltuierea banilor alocați este cel mai tarziu la  30.10.2013 !

De la semnarea contractelor de implementare a strategiilor locale luna mai 2012, până în prezent eforturile DGP-AMPOP nu au fost îndreptate spre implementarea acestui program.

Eveniment Parlamentul European – Viitor sustenabil pentru comunitățile implicate în pescuit

Pentru a contribui și noi la viitorul comunităților de pescari din UE, implicit România, am transmis din partea Asociației catre europralamentarii implicați în comisii ce pot schimba viitorul sectorului  pentru piscicultură invitația de participarea la un eveniment organizat de alti doi distinsi membri ai Parlamentului European, dl Pat the Cope Gallagher si dl Chris Davies, in timpul pauzei comitetului PECH din data de 6 noiembrie (12h30-14h30) din Parlamentul European, Bruxelles. Este vorba de discuții preliminare pentru acțiuni ce vor fi întreprinse dupa 2013. Întreg evenimentul este susținut de FARNET – Reţeaua europeană a zonelor pescăreşti

Prin intermediul unor videoclipuri si interventii ale catorva manageri de asociatii locale din diferite zone ale Uniunii, veti putea descoperi mai multe despre munca noastra din teren si ce activitati putem dezvolta noi si alte 300 de FLAGuri.

Mai multe informatii despre eveniment sunt disponibile aici: http://www.alde.eu/event-seminar/events-details/article/sustainable-futures-for-fisheries-39848/

 

MEP COMMITTEE COUNTRY
Minodora CLIVETI EMPLOYMENT RO
Traian UNGUREANU EMPLOYMENT RO
Elena Oana ANTONESCU ENVIRONMENT RO
Daciana Octavia SÂRBU  ENVIRONMENT RO
Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU ENVIRONMENT RO
Victor BOŞTINARU REGIO RO
Petru Constantin LUHAN REGIO RO
Ramona Nicole MĂNESCU REGIO RO
RO RO
Iosif MATULA REGIO RO

Ghidurile solicitantului

Vă anunțăm că am decis să facem publice ghidurile solicitanților în versiune preliminară* pentru cele 4 Măsuri de finanțare. Folosind link-urile de mai jos veți putea accesa documentația

 • fie online folosind un serviciul ISSUU ,
 • fie va putea fi descărcată sub format PDF.

 

* – motivul pentru care ghidurile sunt preliminare – este explicat aici.

Anunț angajare – transparență

Pentru transparență deplină adăugăm imagini ale anunțului de angajare afișat la sediul Asociației. Pentru mai multe detalii și imagini accesați articolul complet. Continue reading

Anunț angajare – Director Executiv(manager)

Anunţ angajare

Asociația Păstrăvarii Făgărașului organizează joi, în data de 01.11.2012, la sediul asociației din strada Doamna Stanca, bl. 1, parter, din incinta Camerei de Comerț și Industrie Brașov, sucursala Făgăraș interviu pentru ocuparea postului de Director Executiv(manager).

[important]

Condiţii de înscriere – candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ:

– sunt absolvenţi ai unei facultăţi acreditate, cu diplomă de licenţă, studii superioare de lungă durată;
– vechime de minim 10 (zece) ani în câmpul muncii;

– Cunoștințe solide despre fonduri nerambursabile, PNDR.

– cunoştinţe de operare PC (Word, Excel, Power Point.), vezi lista completă în fișa postului (click – fisier PDF).

[/important]

În vederea participării la interviu, candidaţii vor depune personal sau prin poştă*, la sediul central al Asocieției de la adresa anterior indicată, până cel târziu în data de 01.11.2012, ora 10.00, dosarul care va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii:

 1. Curriculum Vitae;
 2. Actul de studii şi, după caz, alte acte care atestă efectuarea unor specializări, cursuri, etc. (în xerocopie);
 3. Certificat de căsătorie, în cazul în care numele de pe actul de studii diferă de cel din actul de identitate;
 4. Carnetul de muncă** (xerocopie în întregime, parafată şi semnată pentru conformitate cu originalul) sau adeverinţă (xerocopie) care să ateste vechimea în muncă, meserie şi/sau în specialitatea studiilor, desfăşurată de candidat până la data de 31.12.2010 şi adeverinţă (xerocopie) care să ateste vechimea în muncă, meserie şi/sau în specialitatea studiilor desfăşurată de candidat ulterior datei de 01.01.2011;
 5. Buletinul/cartea de identitate (xerocopie);
 6. Cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere în care trebuie să fie menţionat faptul că aplicantul nu are antecedente penale (click fisier PDF formular) care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare este necesară și va putea fi furnizată în completarea dosarului inițial în cazul în care în care comisia de selecție alege un candidat ce nu a prezentat acest document. Adeverința medicală se eliberează de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 8. Recomandările/referinţele profesionale (opţional).

[warning]

NOTE:

a) * prin Poștă sau orice alt serviciu de curierat, candidatul trebuie să se asigure că livrarea dosarului va avea loc înainte de data limită mentionată mai sus în roșu.

b) ** este permisă blocarea conținutului colanei în care este indicată remunerația lunară deținută;

c) Documentele prevăzute la punctele 2 și 3 precum şi adeverinţele prevăzute la punctul 4 vor fi prezentate de candidaţi şi în original în vederea conformitaţii copiilor cu acestea la momentul interviului, în caul în care vor fi selectați;

d) Candidaţii care au depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu au antecedente penale, au obligaţia de a aduce cazierul judiciar în cazul în care acest lucru le este cerut în scris, în momentul interviului;

e) Datele cu caracter personal conţinute de dosarul de concurs sunt confidenţiale şi nu vor fi folosite decât în scopul în care au fost solicitate şi nu vor fi oferite nici unei alte părţi spre consultare cu excepţia membrilor comisiei de selecție și/sau a comisiei de soluţionare a contestaţiilor;

Candidaţii selectaţi vor fi contactaţi prin telefon sau prin e-mail în vederea participării la interviu. Vor fi selectaţi numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi care au depus, în termen, dosarul complet. Evaluarea dosarului despus, precum și interviul vor fi efectuate de către comisia de recrutare special înființată.

[/warning]

 

Pentru neclarități, vă rugăm să ne contactați.