Eveniment Parlamentul European – Viitor sustenabil pentru comunitățile implicate în pescuit

Pentru a contribui și noi la viitorul comunităților de pescari din UE, implicit România, am transmis din partea Asociației catre europralamentarii implicați în comisii ce pot schimba viitorul sectorului  pentru piscicultură invitația de participarea la un eveniment organizat de alti doi distinsi membri ai Parlamentului European, dl Pat the Cope Gallagher si dl Chris Davies, in timpul pauzei comitetului PECH din data de 6 noiembrie (12h30-14h30) din Parlamentul European, Bruxelles. Este vorba de discuții preliminare pentru acțiuni ce vor fi întreprinse dupa 2013. Întreg evenimentul este susținut de FARNET – Reţeaua europeană a zonelor pescăreşti

Prin intermediul unor videoclipuri si interventii ale catorva manageri de asociatii locale din diferite zone ale Uniunii, veti putea descoperi mai multe despre munca noastra din teren si ce activitati putem dezvolta noi si alte 300 de FLAGuri.

Mai multe informatii despre eveniment sunt disponibile aici: http://www.alde.eu/event-seminar/events-details/article/sustainable-futures-for-fisheries-39848/

 

MEP COMMITTEE COUNTRY
Minodora CLIVETI EMPLOYMENT RO
Traian UNGUREANU EMPLOYMENT RO
Elena Oana ANTONESCU ENVIRONMENT RO
Daciana Octavia SÂRBU  ENVIRONMENT RO
Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU ENVIRONMENT RO
Victor BOŞTINARU REGIO RO
Petru Constantin LUHAN REGIO RO
Ramona Nicole MĂNESCU REGIO RO
RO RO
Iosif MATULA REGIO RO

Ghidurile solicitantului

Vă anunțăm că am decis să facem publice ghidurile solicitanților în versiune preliminară* pentru cele 4 Măsuri de finanțare. Folosind link-urile de mai jos veți putea accesa documentația

  • fie online folosind un serviciul ISSUU ,
  • fie va putea fi descărcată sub format PDF.

 

* – motivul pentru care ghidurile sunt preliminare – este explicat aici.

Anunț angajare – transparență

Pentru transparență deplină adăugăm imagini ale anunțului de angajare afișat la sediul Asociației. Pentru mai multe detalii și imagini accesați articolul complet. Continue reading

Anunț angajare – Director Executiv(manager)

Anunţ angajare

Asociația Păstrăvarii Făgărașului organizează joi, în data de 01.11.2012, la sediul asociației din strada Doamna Stanca, bl. 1, parter, din incinta Camerei de Comerț și Industrie Brașov, sucursala Făgăraș interviu pentru ocuparea postului de Director Executiv(manager).

[important]

Condiţii de înscriere – candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ:

– sunt absolvenţi ai unei facultăţi acreditate, cu diplomă de licenţă, studii superioare de lungă durată;
– vechime de minim 10 (zece) ani în câmpul muncii;

– Cunoștințe solide despre fonduri nerambursabile, PNDR.

– cunoştinţe de operare PC (Word, Excel, Power Point.), vezi lista completă în fișa postului (click – fisier PDF).

[/important]

În vederea participării la interviu, candidaţii vor depune personal sau prin poştă*, la sediul central al Asocieției de la adresa anterior indicată, până cel târziu în data de 01.11.2012, ora 10.00, dosarul care va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii:

  1. Curriculum Vitae;
  2. Actul de studii şi, după caz, alte acte care atestă efectuarea unor specializări, cursuri, etc. (în xerocopie);
  3. Certificat de căsătorie, în cazul în care numele de pe actul de studii diferă de cel din actul de identitate;
  4. Carnetul de muncă** (xerocopie în întregime, parafată şi semnată pentru conformitate cu originalul) sau adeverinţă (xerocopie) care să ateste vechimea în muncă, meserie şi/sau în specialitatea studiilor, desfăşurată de candidat până la data de 31.12.2010 şi adeverinţă (xerocopie) care să ateste vechimea în muncă, meserie şi/sau în specialitatea studiilor desfăşurată de candidat ulterior datei de 01.01.2011;
  5. Buletinul/cartea de identitate (xerocopie);
  6. Cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere în care trebuie să fie menţionat faptul că aplicantul nu are antecedente penale (click fisier PDF formular) care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare este necesară și va putea fi furnizată în completarea dosarului inițial în cazul în care în care comisia de selecție alege un candidat ce nu a prezentat acest document. Adeverința medicală se eliberează de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  8. Recomandările/referinţele profesionale (opţional).

[warning]

NOTE:

a) * prin Poștă sau orice alt serviciu de curierat, candidatul trebuie să se asigure că livrarea dosarului va avea loc înainte de data limită mentionată mai sus în roșu.

b) ** este permisă blocarea conținutului colanei în care este indicată remunerația lunară deținută;

c) Documentele prevăzute la punctele 2 și 3 precum şi adeverinţele prevăzute la punctul 4 vor fi prezentate de candidaţi şi în original în vederea conformitaţii copiilor cu acestea la momentul interviului, în caul în care vor fi selectați;

d) Candidaţii care au depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu au antecedente penale, au obligaţia de a aduce cazierul judiciar în cazul în care acest lucru le este cerut în scris, în momentul interviului;

e) Datele cu caracter personal conţinute de dosarul de concurs sunt confidenţiale şi nu vor fi folosite decât în scopul în care au fost solicitate şi nu vor fi oferite nici unei alte părţi spre consultare cu excepţia membrilor comisiei de selecție și/sau a comisiei de soluţionare a contestaţiilor;

Candidaţii selectaţi vor fi contactaţi prin telefon sau prin e-mail în vederea participării la interviu. Vor fi selectaţi numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi care au depus, în termen, dosarul complet. Evaluarea dosarului despus, precum și interviul vor fi efectuate de către comisia de recrutare special înființată.

[/warning]

 

Pentru neclarități, vă rugăm să ne contactați.

Dicționar termeni

Considerăm util un dicționar cu termenii cei mai folosiți din punct de vedere al solicitării finanțării.

 

Activitate complementară – activitatea cuprinsă în cadrul unui cod CAEN eligibil care se desfășoară în scopul completării / dezvoltării/ optimizării activități majoritar valorice propuse prin proiect.

ATENŢIE! Nu se vor lua în calcul activitățile care nu au nici o legătură cu activitatea majoritar valorică propusă prin proiect si care sunt create în mod artificial.

Beneficiar – persoană juridică/ persoană fizică autorizată care a realizat un proiect de investiţii şi care a încheiat un contract de finanţare cu DGP AMPOP pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;

Cererea de Finanţare – reprezintă solicitarea completată electronic pe care potenţialul beneficiar o înaintează pentru aprobarea contractului de finanţare a proiectului de investiţii în vederea obţinerii finanțării nerambursabile;

Continue reading

Calendar sesiuni depunere proiecte I

Pe pagina dedicată din meniul FINANȚAREvor fi listate perioadele pentru sesiunile de depuneri proiecte, pentru fiecare Măsură în parte – click pentru calendarul complet.

 

ACTUALIZARE 1 – 28.09.2012

Conform întâlnirii de lucru din data de 27.09.2012 desfășurată la sediul DG-AMPOP documentația transmisă se află încă în evaluare, neffindu-ne indicată o dată certă pentru aprobare.